Riskkapital för tillväxt i de gröna näringarna

Ekonord Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i mindre och medelstora företag som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna. Investeringar görs därför i företag med stark marknadsposition, lönsamma och gärna inom smala nischmarknader med tillväxtpotential. Till de gröna näringarna hör branscherna jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa.

Ekonord Invest AB investerar i bolag med verksamhet i de sju nordligaste länen.