• sv
 • en
 • Års- och hållbarhetsredovisningar

  Här kan du hämta våra års- och hållbarhetsredovisningar.

  Verksamhetsåret 2016 i korthet

  • Årets resultat efter skatt uppgick till -77 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -48 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar uppgick till 27 miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat årets resultat.
  • Justerat eget kapital uppgick vid årets slut till 1 953 miljoner kronor och balansomslutningen till
   1 871 miljoner kronor.
  • Bolagets soliditet uppgick till 99,1 procent.
  • Under 2016 investerade Inlandsinnovation 58 miljoner kronor i andelar i och genom utlåning till 3 nya och 14 befintliga portföljbolag. Dessutom gjordes nio innehavsförsäljningar (exits).
  • Antal portföljföretag minskade under året från 52 till 46.
  • Investeringsportföljen vid årets slut innehöll investeringar i 46 portföljföretag motsvarande ett investerat kapital om 801 miljoner kronor.
  • Vid årets slut hade Inlandsinnovation 10 anställda.

   

   

  2011 gjordes ingen hållbarhetsredovisning eftersom bolaget var nystartat.

   

  Års- och Hållbarhetsredovisning 2016 Ladda ner
  Års- och Hållbarhetsredovisning 2015 Ladda Ner
  Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Ladda Ner
  Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Ladda Ner
  Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Ladda Ner
  Årsredovisning 2011 Ladda Ner