Revisorns yttrande enl 8 kap 54 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enl 8 kap 54 § aktiebolagslagen