• sv
 • en
 • Årsstämma 2014

  Inlandsinnovations årsstämma hölls den 28 april i Östersund.

  Till ny ordförande i styrelsen valdes Wilhelm Geijer. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Per Hollander, Bengt-Erik Lindgren, Yvonne Lövbrand och Elisabeth Norman samt till ny ledamot valdes Siv Svensson.

  Stämman beslutade att ingen utdelning till ägaren svenska staten ska lämnas utan att vinsten i sin helhet balanseras i ny räkning.

  Resultat efter skatt för helåret 2013 uppgick till 10 miljoner kronor. Den 31 december 2013 uppgick justerat eget kapital i bolaget till 2 048 miljoner kronor, varav årets vinst utgjorde 10 miljoner kronor.

   

   

   Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2013
   Revisionsberättelse 2013
   Protokoll från årsstämma 2014
   Annons kallelse till årsstämma 2014
   Kallelse till årsstämma 2014
   Kallelse med förslag till beslut
   Riktlinjer för ersättningar. Beslutade 2014-04-28
   Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen