• sv
 • en
 • Bolagsstyrning

  Inlandsinnovation är ett helägt statligt riskkapitalbolag som ligger under Näringsdepartementets ansvarsområde. Bolaget bildades 2010 efter ett riksdagsbeslut och fick ett kapitaltillskott på två miljarder kronor. Regeringen presenterade i februari 2011 en redogörelse av bolagets verksamhetsinriktning i regeringens skrivelse skr.2010/11:74

  De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation inordnades som dotterbolag i Saminvest den 1 januari 2017. I uppdraget för Saminvest ingår att ansvarsfullt vårda de befintliga aktieinnehaven i dessa dotterbolag för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt.

  Saminvest AB är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter beslut av riksdagen. Saminvest ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering, genom uppväxling med privat kapital, ska arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen ska vara innovativa företag med hög tillväxtpotential.

   

  Fler växande företag

  Ägarens mål med Inlandsinnovation var att skapa förnyelse, utvecklingskraft och internationell konkurrenskraft i Sveriges sju nordligaste län. Med tillgång till riskvilligt kapital ansågs nya lösningar och innovationer kunna stimuleras, som i sin tur skulle stärka entreprenörskapet och det privata näringslivets förutsättningar.

  På marknadsmässiga villkor har Inlandsinnovation direkt och indirekt investerat i företag och innovationsprojekt i norra Sverige. Detta utifrån regionens möjligheter och förutsättningar och med syftet att främja företagande och utveckling.

  Sedan Inlandsinnovation blivit ett dotterbolag till Saminvest görs inga nya investeringar. Nuvarande innehav förvaltas aktivt med ansvar och målet är att de bolag där investeringar skett ska växa och utvecklas.

  Staten utövar sitt ägandeinflytande dels genom ägardirektiv, dels genom beslut på bolagsstämma. Statens krav på insyn tillgodoses med direkt ägarrepresentation i styrelsen.

  Bolagsstyrningen i Inlandsinnovation utgår från aktiebolagslagen och annan relevant lagstiftning som rör publika bolag, statens ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning. (Koden)

  Bolagsordning

  Bolagsordningen för Inlandsinnovation antogs den 16 januari 2017.

  Bolagsstyrningsrapport

  Bolagsstyrningsrapporten ingår i Inlandsinnovations Års- och hållbarhetsredovisning 2016 sidorna 26-29.

  Revisionsberättelse

  Revisionsberättelsen inklusive revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten finns på sidan 47-48 i årsredovisningen 2016. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är enligt bolagets revisorer förenliga med årsredovisningens övriga delar.

  Inlandsinnovations Ägaranvisning 2017 01 16
  Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017
  Bolagsordning antagen 2017 01 16
  Svensk kod för bolagsstyrning 2015-09-30
  Bolagsstyrningsrapport sid 26-29 Årsredovisning 2016
  Bolagsstyrningsrapport sid 30-31 Årsredovisning 2015
  Bolagsstyrningsrapport sid 23-29 Årsredovisning 2013
  Bolagsstyrningsrapport sid 17-23 Årsredovisning 2012
  Bolagsstyrningsrapport sid 13-21 Årsredovisning 2011
  Revisionsberättelse 2015
  Revisionsberättelse 2014
  Revisionsberättelse 2013
  Revisionsberättelse 2012
  Revisionsberättelse 2011
  Inriktningen av verksamheten (Skr. 2010/11:74)

  Läs mer om de statliga företagen på regeringens hemsida