• sv
  • en
  • Årsstämma 2015

    Inlandsinnovations årsstämma hölls den 28 april i Östersund.

    Till ny ordförande valdes Eva Färnstrand. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Anita Johansson och Siv Svensson samt till nya ledamöter valdes Leif Boström, Katarina Green och Mats Gullbrandsson.

    Stämman beslutade att ingen utdelning till ägaren svenska staten ska lämnas utan att vinsten i sin helhet balanseras i ny räkning.

    Resultat efter skatt för helåret 2014 uppgick till -12 miljoner kronor. Den 31 december 2014 uppgick justerat kapital i bolaget till 1 945 miljoner kronor, varav årets vinst utgjorde -12 miljoner kronor.