• sv
 • en
 • Finansiella tjänster- övriga aktörer

   

  Det finns många former av finansiella tjänster

  Lån, riskkapital, expansionskapital, bidrag, mjuka pengar, affärsänglar- det finns många uttryck för olika finansieringsmöjligheter. Vissa finansiella tjänster är offentliga initiativ som ska främja en viss bransch eller en utsatt grupp, andra är privata initiativ som vill främja företagande generellt, en tredje grupp är rena riskkapitalbolag som i princip enbart ser på möjligheterna till avkastning. Lite beroende på var din verksamhet befinner sig i sin utveckling kan olika former av finansiella tjänster vara lämpliga.

  Inlandsinnovation kommer inte att göra några nya investeringar. Nedan listar vi dock ett flertal finansiella tjänster. En del har ”mjuka värden” som riktmärken, det är inte ett komplett register, men ett axplock av några av de vi stöter på till vardags. Vissa jobbar med ägarkapital, andra med ägarkapital och lån, tredje med krediter, ett fjärde med bidrag. De fungerar alla på olika vis och har olika mandat, gå in på respektive hemsida och lär dig mer. Söker du mer traditionellt riskkapital finns en bra översikt på Svenska Riskkapitalföreningens hemsida svca.se.

   

  Riskkapital/Ägarkapital

  Almi: Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation

  Almi består av fler delar, med både lån, riskkapital och rådgivning för nystartade och etablerade företag. Almi är regionalt baserat, hör med ditt lokala kontor om vilka finansiella tjänster som finns i just ditt län. almi.se

  Partnerinvest: En investering för framtiden
  Partnerinvest är en förlängning av Almi och arbetar med riskkapital i Väster- och Norrbotten. De investerar i alla branscher tillsammans med en investeringspartner, vilket betyder att de som mest kan teckna hälften av aktierna vid en nyemission. partnerinvestnorr.se

  Entreprenörinvest
  Entreprenörinvests kapital investeras i små, entreprenöriella företag på företrädesvis mindre orter. Investeringarna ska helst skapa tillväxt och nya jobb på landsbygden. Idén är att utveckling av bra affärsidéer inte ska hindras av brist på kapital. entreprenorinvest.se

  Ekonord: Kapital för att utveckla gröna näringar
  Ekonord investerar i mindre och medelstora företag med stark marknadsposition, gärna inom en smal nischmarknad. Ekonord engagerar sig i bolaget med kapital, kompetens och nätverk och bolaget ska kunna avyttras inom en konjunkturcykel. Ekonord investerar inte i tidiga skeden. ekonord.se

  Ekoväst Invest: Investeringar för en hållbar framtid
  Ekoväst är ett riskkapitalbolag som investerar expansionskapital i företag i Värmland och Dalsland och därtill närliggande områden. Den finansiella tjänsten tillför kapital, kompetens och nätverk till sina portföljbolag. ekovastinvest.se

  Almi Invest Mitt: Halva risken. Dubbelt riskkapital
  Almi Invest Mitt liknar Partnerinvest men har geografiskt fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. De är också en förlängning av Almis regionala fondstruktur, och investerar tillsammans med annat kapital, som ska vara minst lika stort som Almi Invest Mitts kapital. almi.se

  Fouriertransform: En framgångsrik svensk tillverkningsindustri med internationell konkurrenskraft
  Statligt ägt riskkapitalbolag som haft fokus på tillverkningsindustrin i Sverige. Fouriertransform jobbar med ägarkapital och är aktiva ägare i företag med kommersialiserbara produkter inom tillverkningsindustrin. Fouriertransforms finansiella tjänster påminner mycket om Inlandsinnovations, men inom andra branscher och en annan geografi. fouriertransform.se

  Industrifonden: Vi investerar i stora företag medan de är små
  Industrifonden är en av Sveriges största investerare i tillväxtföretag. De går in med ägarkapital eller ägarnära lån, ofta tillsammans med andra investerare. I varje enskild investering agerar de på lika villkor som andra investerare och söker en avkastning som är förenlig med risktagandet. industrifonden.se

  Ackra Invest: Vi satsar på jockeyn, inte på hästen
  Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag som verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där de framförallt investerar i små- och medelstora företag. De lever efter devisen att en sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör/ledning är viktigare och en förutsättning för Ackras engagemang. ackrainvest.se

  Stimor Invest
  Mindre riskkapitalbolag skapat av entreprenörer som via ett aktivt ägande går in i etablerade företag företrädesvis i Norrland. De tillför resurser, nätverk och erfarenhet under en period och överlåter sedan sitt ägande till annan aktör. stimorinvest.se

  Nefco
  Beviljar lån och finansierar miljöprojekt i hela den nordiska regionen. nefco.org

  Norrskenet
  Vänder sig till företag med exportriktad verksamhet i norra Lappland och arbetar med olika typer av finansiella tjänster, såsom aktiekapital, konvertibler eller skuldebrev. Norrskenet är minoritetsägare men begär styrelseplats i alla sina engagemang. norrskenet.se

   

  Bidrag/Stödfunktioner

  Regionförbundet och Länsstyrelsen: Tillväxt på lång och kort sikt
  Sverige har 21 länsstyrelser vars medel kan sökas för uppstart av nya företag, finansiering av nya idéer mm. Målbilden är tillväxt på lång och kort sikt. lansstyrelsen.se

  EU:s struktur- och investeringsfonder
  EU-medel förvaltas i regel av lokala aktörer såsom Tillväxtverket och länsstyrelsen, det skiljer mellan olika program, hör dig för hos din lokala verksamhet, de finansiella tjänsterna ser lite olika ut i olika län och beroende på vilken form av stöd eller medel som söks. Klicka dig fram på EU:s hemsida, där finns en del matnyttig information om hur man kan gå tillväga. europa.euVinnova: Stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta

  Vinnova
  stödjer små och medelstora företag genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd. vinnova.se

  Tillväxtverket: Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft
  Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målet att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. tillvaxtverket.se

  Jordbruksverket
  Hos Jordbruksverket kan den som startar företag på landsbygden söka pengar inom ”landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020″ Naturvårdsverket erbjuder dig som företagare projektfinansiering genom EU-kommisionens finansiella instrument för miljö och klimat, LIFE. jordbruksverket.se

   

  Lån och krediter i olika former

  Norrlandsfonden: Topplån för företag
  Norrlandsfonden kan hjälpa med flexibla topplån till nyetablering, utveckling och expansion. Som synes på namnet fokuserar Norrlandsfonden på företag baserade i Norrland, dvs Jämtland, Gävleborg och uppåt. norrlandsfonden.se

  Energimyndigheten: Kostnadseffektiv svensk energiförsörjning
  Energimyndigheten har lång erfarenhet och kunskap i branschen och verkar för en effektiv och hållbar energianvändning. De kan hjälpa entreprenörer med lån inom energi- och miljöteknikområdet. energimyndigheten.se

  Svensk Exportkredit: Lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands
  Svensk exportkredit lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Exempelvis exportkrediter, projektfinansiering och fakturabelåning. Pengarna används till att betala inköp av svenska varor och tjänster. sek.se

  Exportkreditnämnden: Affärspartner till exporterande företag
  Exportkreditnämndens (EKNs) uppdrag är att främja svensk export och tillgängliggöra svåra exportmöjligheter. EKNs finansiella tjänster är krediter, de kan hjälpa exporterande företag med risken att inte få betalt i exportaffärer, de försäkrar både små och stora affärer i de flesta av världens länder. ekn.se

  Swedfund
  Swedfund hjälper små och medelstora svenska företag att etablera samarbeten med företag i tillväxtländer. Swedfunds roll är att dela med sig av sina erfarenheter, det sökande företaget ska ha en sund finansiell ställning och erfarenhet från projektlandet samt en plan som visar på hållbarhet och samhällsutveckling. swedfund.se