• sv
 • en
 • Års- och hållbarhetsredovisningar

  Här kan du hämta våra års- och hållbarhetsredovisningar.

  Verksamhetsåret 2015 i korthet

  • Årets resultat efter skatt uppgick till -15 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -186 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 201 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar uppgick till 43 miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat årets resultat.
  • Justerat eget kapital uppgick vid årets slut till 1 935 miljoner kronor och balansomslutningen till
   1 961 miljoner kronor.
  • Bolagets soliditet uppgick till 98,7 procent.
  • Extra utdelning till ägaren, beslutad i juni 2014, om 100 miljoner kronor utbetalades i juni 2015.
  • Under 2015 investerade Inlandsinnovation 206 miljoner kronor i andelar i och genom utlåning till 14 nya och 15 befintliga portföljbolag. Dessutom gjordes tre positiva och två negativa innehavsförsäljningar (exits). Antal portföljbolag ökade under året från 43 till 52.
  • Antal portföljbolag ökade under året från 43 till 52.
  • Investeringsportföljen vid årets slut innehöll investeringar i 55 portföljföretag motsvarande ett investerat kapital om 834 miljoner kronor.
  • Vid årets slut hade Inlandsinnovation 12 anställda.

   

   

  2011 gjordes ingen hållbarhetsredovisning eftersom bolaget var nystartat.

   

  Års- och Hållbarhetsredovisning 2015 Ladda Ner
  Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Ladda Ner
  Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Ladda Ner
  Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Ladda Ner
  Årsredovisning 2011 Ladda Ner