• sv
 • en
 • Bolagsstyrning

  Inlandsinnovation AB är helägt av svenska staten.

  Vi är ett helägt statligt riskkapitalbolag som ligger under Näringsdepartementets ansvarsområde. Bolaget bildades 2010 efter ett riksdagsbeslut och fick ett kapitaltillskott på två miljarder kronor. Regeringen presenterade i februari 2011 en redogörelse av bolagets verksamhetsinriktning i regeringens skrivelse skr.2010/11:74

  Fler växande företag – från Säffle till Kiruna

  Ägarens mål med verksamheten är att skapa förnyelse, utvecklingskraft och internationell konkurrenskraft i Sveriges sju nordligaste län. Med tillgång till riskvilligt kapital kan nya lösningar och innovationer stimuleras, som i sin tur stärker entreprenörskapet och det privata näringslivets förutsättningar.

  På marknadsmässiga villkor ska bolaget direkt och indirekt investera i företag och innovationsprojekt i norra Sverige. Detta utifrån regionens möjligheter och förutsättningar och med syftet att främja företagande och utveckling.

  Det innebär bland annat att vi ska samarbeta med befintliga offentliga och privata aktörer, så att bolaget snabbt och effektivt kan fatta investerings- och finansieringsbeslut och nå ut till olika kategorier av kunder. Våra investeringar kan ske i alla branscher.

  Staten utövar sitt ägandeinflytande dels genom ägardirektiv, dels genom beslut på bolagsstämma. Statens krav på insyn tillgodoses med direkt ägarrepresentation i styrelsen.

  Bolagsstyrningen i Inlandsinnovation utgår från aktiebolagslagen och annan relevant lagstiftning som rör publika bolag, statens ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning. (Koden)

  Bolagsordning

  Bolagsordningen för Inlandsinnovation antogs den 28 april 2014.

  Bolagsstyrningsrapport

  Bolagsstyrningsrapporten ingår i Inlandsinnovations Årsredovisning 2015 sidorna 30-33.

  Revisionsberättelse

  Revisionsberättelsen inklusive revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten finns på sidan 50 i årsredovisningen 2015. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är enligt bolagets revisorer förenliga med årsredovisningens övriga delar.

  Inlandsinnovation Ägaranvisning
  Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015
  Bolagsordning
  Svensk kod för bolagsstyrning 2015-09-30
  Bolagsstyrningsrapport sid 30-31 Årsredovisning 2015
  Bolagsstyrningsrapport sid 23-29 Årsredovisning 2013
  Bolagsstyrningsrapport sid 17-23 Årsredovisning 2012
  Bolagsstyrningsrapport sid 13-21 Årsredovisning 2011
  Revisionsberättelse 2015
  Revisionsberättelse 2014
  Revisionsberättelse 2013
  Revisionsberättelse 2012
  Revisionsberättelse 2011
  Inriktningen av verksamheten (Skr. 2010/11:74)

  Läs mer om de statliga företagen på regeringens hemsida